İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

WK Hukuk Bürosu olarak, icra müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra takiplerinin, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi gibi hizmetler sağlanmaktayız. İflas verilmesi, iflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, icra takibi, imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları bu alanda sunduğumuz diğer hizmetlerden bazılarıdır.

İcra ve İflas Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İlamlı, ilamsız, Kambiyo senetlerine dayalı (çek, bono, poliçe), İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile icra takiplerinin hazırlanması ve takibi,
  • Konut, site, apartman aidat alacakları ile kira alacaklarının ve diğer her türlü alacağın icra yoluyla tahsili,
  • Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
  • İtirazın kaldırılması davaları, karşılıksız çek davaları, ihalenin feshi davaları, ihtiyati haciz davaları, itirazın iptali davaları, istirdat davaları, menfi tespit davaları, tasarrufun iptali davaları, icra ceza davaları ve icra mahkemelerinin görev alanına giren diğer tüm davaların açılması ve takibi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.